Nghị quyết 104/2023/QH15

Nghị quyết 104/2023/QH15

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
02 Th 02

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

QUỐC HỘI ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Nghị quyết số: 104/2023/QH15 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023      NGHỊ QUYẾT Về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024   QUỐC HỘI  ...

Xem chi tiết