Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước
06 Th 02

Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước

CHÍNH PHỦ ——- Số: 126/2017/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO...

Xem chi tiết