Mẫu Hợp Đồng Lao Động

Mẫu Hợp Đồng Lao Động

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất
05 Th 12

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất

I. Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20.. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Số: 10/HĐLĐ-KTLA) BÊN A: ……………………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………… Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………...

Xem chi tiết