Luật Việc làm số: 38/2013/QH13

Luật Việc làm số: 38/2013/QH13

Luật Việc làm số: 38/2013/QH13
02 Th 03

Luật Việc làm số: 38/2013/QH13

Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc...

Xem chi tiết