Luật số 68/2014/QH13

Luật số 68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp 2014, số 68/2014/QH13
08 Th 02

Luật Doanh nghiệp 2014, số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ———— Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————–   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. CHƯƠNG I NHỮNG QUY...

Xem chi tiết