Luật số 59/2020/QH14

Luật số 59/2020/QH14

Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14
06 Th 02

Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14

QUỐC HỘI ______ Luật số: 59/2020/QH14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY...

Xem chi tiết