Luật số 54/2019/QH14

Luật số 54/2019/QH14

Luật Chứng khoán 2019, số 54/2019/QH14
08 Th 02

Luật Chứng khoán 2019, số 54/2019/QH14

QUỐC HỘI ——– Luật số: 54/2019/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán. Chương I NHỮNG...

Xem chi tiết