lập quỹ dự phòng

lập quỹ dự phòng

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương
15 Th 02

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn lập phụ lục 03-1A/TNDN 1. Mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương Quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC “2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: a) Chi tiền...

Xem chi tiết