kinh phí công đoàn

kinh phí công đoàn

Mức đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2024
25 Th 01

Mức đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2024

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2024 (i) Đối tượng đóng kinh phí công đoàn Căn cứ Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có...

Xem chi tiết