kiểm tra hoàn thuế GTGT

kiểm tra hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT
24 Th 01

Tổng cục Thuế hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế hướng dẫn thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố quán triệt và nghiêm túc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT; đồng thời chủ động, nghiêm túc triển khai...

Xem chi tiết