không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân?
26 Th 01

phải làm gì để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân?

Để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải làm cam kết nếu đủ điều kiện và nộp cho nơi chi trả thu nhập. Mặc dù tăng mức giảm trừ gia cảnh nhưng điều kiện làm cam kết không thay đổi so với...

Xem chi tiết