Khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

Khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

Cách khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp
08 Th 01

Cách khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế Doanh nghiệp cần khôi phục mã số thuế trong các trường hợp: – Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế...

Xem chi tiết