khoản thu nhập khác

khoản thu nhập khác

23 khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
26 Th 01

23 khoản thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Thu nhập khác là gì? Hiện nay, pháp luật không có định nghĩa về thu nhập khác chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thể hiểu thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không...

Xem chi tiết