kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN
15 Th 02

Cách xác định lãi/lỗ và kết chuyển lỗ khi tính thuế TNDN

1. Xác định lãi – lỗ theo luật thuế TNDN Theo Điều 9, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định “Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển...

Xem chi tiết