Kế toán trên máy vi tính

Kế toán trên máy vi tính

Hình thức kế toán trên máy vi tính
14 Th 03

Hình thức kế toán trên máy vi tính

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy...

Xem chi tiết