kế toán hàng tồn kho

kế toán hàng tồn kho

Sai sót hay gặp trong kế toán hàng tồn kho
12 Th 02

Sai sót hay gặp trong kế toán hàng tồn kho

1. Những sai sót về độ sai lệch, làm sai số liệu Xác định và ghi nhận sai giá gốc hàng tồn kho. Chênh lệch do kiểm kê thực tế so với sổ kế toán hay thẻ kho. Chênh lệch sổ chi tiết, sổ cái với bảng cân đối kế...

Xem chi tiết