Incoterms 2020

Incoterms 2020

EXW là gì? Trách nhiệm của người bán và người mua trong Incoterms 2020
18 Th 03

EXW là gì? Trách nhiệm của người bán và người mua trong Incoterms 2020

EXW là gì? Điều kiện EXW (Ex Work) là 1 trong 11 điều khoản giao hàng thuộc Incoterms 2020. Đây là điều kiện mà người bán ít chịu nghĩa vụ nhất, thường được áp dụng nhiều trong trường hợp người bán chưa có kinh nghiệm hoặc hạn chế khả năng...

Xem chi tiết