hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in
17 Th 02

Quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

I. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01-5-2011 các đơn vị và doanh nghiệp có...

Xem chi tiết