hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa

hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
15 Th 02

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ Căn cứ theo quy định tại: Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) Và Khoản 2,...

Xem chi tiết

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
10 Th 01

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Quy định sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ Căn cứ theo quy định tại: Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) Và Khoản 2,...

Xem chi tiết