Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?
17 Th 02

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện...

Xem chi tiết