Hồ sơ chứng từ tạm ứng

Hồ sơ chứng từ tạm ứng

Quy định về hồ sơ, chứng từ đề nghị tạm ứng
12 Th 01

Quy định về hồ sơ, chứng từ đề nghị tạm ứng

1. Hồ sơ, chứng từ khi tạm ứng đi công tác Chứng từ do người đi công tác chuẩn bị: + Giấy mời của nơi đến (Nếu có) + Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm của doanh nghiệp; dự toán kinh phí năm + Đề xuất công tác...

Xem chi tiết