Hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200
11 Th 01

Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 200

1. Căn cứ ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Chứng từ kế toán thực tế phát sinh đã được kiểm tra tại doanh nghiệp trong kỳ: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Hóa đơn, Phiếu kế toán… 2. Đánh giá hình thức ghi...

Xem chi tiết