Hình thức kế toán Nhật ký chung

Hình thức kế toán Nhật ký chung

Hình thức kế toán Nhật ký chung
13 Th 03

Hình thức kế toán Nhật ký chung

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung...

Xem chi tiết