Hệ thống văn bản quy phạm

Hệ thống văn bản quy phạm

Hệ thống văn bản quy phạm về Hải quan Việt Nam
25 Th 03

Hệ thống văn bản quy phạm về Hải quan Việt Nam

Trong Hệ thống văn bản quy phạm về Hải quan Việt Nam, các cá nhân tổ chức phải thực hiện theo đúng các quy định được cho phép. Trong các văn bản này, nội dung quy định rõ ràng về cách thức thực hiện, những việc được phép và những...

Xem chi tiết