hanh toán theo thư tín dụng

hanh toán theo thư tín dụng

Phương thức LC (letter of credit) – thanh toán theo thư tín dụng
07 Th 03

Phương thức LC (letter of credit) – thanh toán theo thư tín dụng

1. Khái niệm thư tín dụng chứng từ (L/C) Thư tín dụng chứng từ (L/C) là hình thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay, đây là hình  thức mà Ngân hàng thay mặt Người  nhập  khẩu  cam  kết với  Người  xuất  khẩu/Người  cung  cấp hàng hoá sẽ trả...

Xem chi tiết