Hạch toán thu nhập khác

Hạch toán thu nhập khác

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 711- Thu nhập khác
30 Th 11

Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 711- Thu nhập khác

Tài khoản 711- Hạch toán thu nhập khác phản ánh toán bộ những nguồn thu có được ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nội dung tài khoản TK711 gồm có:  – Các khoản thu nhập từ việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ – Tiên lãi...

Xem chi tiết