Hạch toán kết chuyển thuế GTGT

Hạch toán kết chuyển thuế GTGT

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ
01 Th 12

Hướng dẫn cách hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

I. NGUYÊN TẮC KẾT CHUYỂN THUẾ GTGT CUỐI KỲ Chỉ những doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện kết chuyển thuế GTGT. Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp phải nộp với...

Xem chi tiết