Hạch toán kết chuyển lãi lỗ

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ

Hướng Dẫn Hạch Toán Kết Chuyển Lãi Lỗ Đầu Năm
14 Th 11

Hướng Dẫn Hạch Toán Kết Chuyển Lãi Lỗ Đầu Năm

1. Kết chuyển lãi lỗ là gì? Hàng năm, đến cuối mỗi kỳ kế toán, doanh nghiệp cần phải xác định và hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của mình. Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất...

Xem chi tiết