Hạch Toán Hàng Biếu Tặng

Hạch Toán Hàng Biếu Tặng

Cách Hạch Toán Hàng Biếu Tặng Theo Thông Tư 200/ 133
15 Th 02

Cách Hạch Toán Hàng Biếu Tặng Theo Thông Tư 200/ 133

1. Hàng Cho Biếu Tặng Là Gì? Hàng cho biếu, tặng làm một hoặc nhiều loại hàng hóa, sản phẩm mà giữa các đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân dùng hàng, quà tặng này để biếu tặng cho tổ chức, doanh nghiệp đối tác hay...

Xem chi tiết