Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện

Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện

Hướng Dẫn Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện
18 Th 02

Hướng Dẫn Hạch Toán Doanh Thu Chưa Thực Hiện

1. Doanh Thu Chưa Thực Hiện Là Gì? Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận vào tài khoản 3387 và được thể hiện như một khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán. Loại thu nhập này bao gồm các khoản nhận trước của khách hàng cho một hoặc...

Xem chi tiết