Dự thảo Thông tư điều chỉnh tiền lương

Dự thảo Thông tư điều chỉnh tiền lương

Dự thảo Thông tư điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
03 Th 02

Dự thảo Thông tư điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                    VÀ XÃ HỘI               Số:        /2022/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       Hà Nội, ngày         tháng  12  năm...

Xem chi tiết