Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư

Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư

Quy Định Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư
22 Th 12

Quy Định Dự Phòng Tổn Thất Đầu Tư

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư 1. Trích lập dự phòng các khoản đầu tư chứng khoán   * Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán mà doanh...

Xem chi tiết