đơn vị hành chính sự nghiệp

đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp
24 Th 04

Quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thì nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán như thế nào? Thời hạn và nội dung nộp báo cáo quyết toán năm ra sao? 1. Đối tượng lập báo cáo quyết toán Đơn vị hành chính sự nghiệp...

Xem chi tiết