Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc
30 Th 12

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

1.Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ được hưởng trợ cấp thôi việc  Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho Người lao động (NLĐ) đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở...

Xem chi tiết