Đăng ký giấy phép kinh doanh Nhà hàng

Đăng ký giấy phép kinh doanh Nhà hàng

Đăng ký giấy phép kinh doanh Nhà hàng
28 Th 01

Đăng ký giấy phép kinh doanh Nhà hàng

1. Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng 1.1 Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân nhà hàng Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. Bản sao Giấy chứng minh...

Xem chi tiết