Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị
05 Th 02

Phân biệt Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

Cơ cấu công ty cổ phần có đến hai cơ quan đầu não là Đại hội đông cổ đông và Hội đồng quản trị. Để biết công ty cổ phần hoạt động như thế nào thì trước hết phải phân biệt được vị trí, vai trò của hai cơ...

Xem chi tiết