Công văn 4210/BHXH-TCKT

Công văn 4210/BHXH-TCKT

Công văn 4210/BHXH-TCKT 2023 trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024
01 Th 02

Công văn 4210/BHXH-TCKT 2023 trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ___________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Số: 4210/BHXH-TCKT V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023  ...

Xem chi tiết