Chứng Từ Kế Toán Cho Hộ Kinh Doanh

Chứng Từ Kế Toán Cho Hộ Kinh Doanh

Danh Mục Chứng Từ Kế Toán Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh
30 Th 05

Danh Mục Chứng Từ Kế Toán Cho Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

I. Quy định về Chứng từ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Thông tư 88/2021/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11 tháng 10 năm 2021. Thông tư này hướng dẫn chế độ kế toán hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cụ thể là...

Xem chi tiết