Chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
15 Th 03

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Bài viết dưới đây hướng dẫn trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ chi tiết...

Xem chi tiết