Chi phí lương không đóng bảo hiểm

Chi phí lương không đóng bảo hiểm

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý
11 Th 03

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

1. Các trường hợp chi phí lương được tính là chi phí được trừ: Trong khi quyết toán thuế TNDN, các chi phí lương được trừ khi đáp ứng các điều kiện sau Lương cho người lao động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Có đẩy...

Xem chi tiết