Cách xác định đối tượng kế toán

Cách xác định đối tượng kế toán

Kế toán là gì – Cách xác định đối tượng kế toán
07 Th 03

Kế toán là gì – Cách xác định đối tượng kế toán

1. Kế toán là gì? Định nghĩa kế toán là gì? – Theo chuẩn mực kế toán: Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới  hình thức giá trị để phản ánh,...

Xem chi tiết