Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán
06 Th 01

Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

1. Chiết Khấu Thương Mại Là Gì? Chiết khấu thương mại là khoản mà doanh nghiệp thực hiện giảm giá bán niêm yết cho khách hàng theo khối lượng, số lượng đã thỏa thuận về chiết khấu thương mại thể hiện trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết...

Xem chi tiết