Cách soạn invoice - hóa đơn thương mại

Cách soạn invoice – hóa đơn thương mại

Invoice là gì? Cách soạn invoice – hóa đơn thương mại như thế nào?
27 Th 05

Invoice là gì? Cách soạn invoice – hóa đơn thương mại như thế nào?

Trong mua bán hàng hóa quốc tế và nội địa, hóa đơn thương mại (Commercial invoice) đóng vai trò như giấy tờ thể hiện giá mua – bán hàng hóa. Hóa đơn thương mại thường được gọi ngắn gọn là invoice đóng vai trò quan trọng thanh toán hàng hóa,...

Xem chi tiết