Cách khắc phục khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách khắc phục khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách khắc phục khi bảng cân đối số phát sinh không cân
02 Th 01

Cách khắc phục khi bảng cân đối số phát sinh không cân

1. Kiểm tra các bút toán kết chuyển cuối kỳ Rất nhiều bạn kế toán bỏ quên không định khoản bút toán này, đặc biệt là bút toán kết chuyển lợi nhuận dẫn đến số liệu trên bảng cân đối tài khoản không cân. Các bút toán kết chuyển cuối...

Xem chi tiết