Cách Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu

Cách Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu

Cách Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu
13 Th 02

Cách Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu

1. Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu Là Gì?   Các khoản giảm trừ doanh thu là các khoản khấu trừ được điều chỉnh để làm giảm thu nhập của công ty từ việc bán hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trong kỳ kế toán. Tùy...

Xem chi tiết