Cách Dùng Hàm COUNTIF

Cách Dùng Hàm COUNTIF

Cách Dùng Hàm COUNTIF, COUNTIFS Trong Excel
16 Th 04

Cách Dùng Hàm COUNTIF, COUNTIFS Trong Excel

Hàm COUNTIF COUNTIFS trong Excel là các hàm thường được sử dụng trong lĩnh vực kế toán để thống kê và tính toán. 1. Hàm COUNTIF là gì? Dùng để làm gì? COUNTIF được dùng để đếm số lượng ô trong một phạm vi (range) thỏa mãn một điều kiện cụ...

Xem chi tiết