Cách định khoản các khoản tạm ứng

Cách định khoản các khoản tạm ứng

Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng
11 Th 01

Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng

1. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 141 – Tài khoản này dùng để phản ánh các tài khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. – Khoản tạm ứng là khoản tiền hay vật tư do...

Xem chi tiết