các khoản chi phí trả trước

các khoản chi phí trả trước

Lưu ý về các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định
09 Th 04

Lưu ý về các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

Cuối mỗi kỳ, kế toán phải thực hiện các bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn và khấu hao tài sản cố định. I. QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC, THỜI GIAN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ...

Xem chi tiết