Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14
29 Th 01

Bộ luật Lao động 2019, số 45/2019/QH14

QUỐC HỘI ———- Bộ luật số: 45/2019/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động. Chương I...

Xem chi tiết