Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
27 Th 11

Lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

1. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà không có hồ sơ xin gia hạn hoạt động, dự kiến chấm dứt hoạt động (phải có văn bản cụ thể...

Xem chi tiết